Fazekas Rita

A családi mediáció jogi háttere Magyarországon – a gyermek érintettsége esetén:

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (Kvtv.- hatályos: 2003. március 17.)
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (Ptk.), Családjogi Könyve (IV. Könyv)
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)
149/1997 (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer., 30/A-D §)
Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (Egyezmény)

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.): egyezség, egyezségi kísérlet

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról: Különleges eljárások; közvetítői eljárás